logsdon stone house bald knob.jpg (22110 bytes)logson house.jpg (27379 bytes)

logson house 3.jpg (25113 bytes)

logson house 2.jpg (30325 bytes)

logson house 1.jpg (18673 bytes)