Poem By
Roberta Lashley Bonnici

new-1.gif (99232 bytes)

new-2.gif (219446 bytes)

new-9.gif (178869 bytes)

new-3.gif (155176 bytes)

new-4.gif (83713 bytes)

new-5.gif (98541 bytes)

new-6.gif (122743 bytes)

new-7.gif (145096 bytes)

new-8.gif (142869 bytes)

band.jpg (167625 bytes)